Bản tin G Suite tháng 01/2018

Tháng 2 28, 2018


https://docs.google.com/document/d/1X9VVnWAhdMQyzVUBS0Q1MPZLAbNMeFSeLUmoJ9pQm_o/edit?usp=sharing