Quá trình kinh doanh là gì?

Tháng 1 23, 2018


Quá trình kinh doanh là tập hợp các hoạt động và các nhiệm vụ, một khi được hoàn tất, sẽ hoàn thành mục tiêu của tổ chức. Các tiến trình kinh doanh được công bố trong Transformation Gallery là những doanh nghiệp đã có sự gia tăng lợi ích đáng kể thông qua việc sử dụng sản phẩm GFW để hoàn thành các hoạt động và nhiệm vụ cá nhân.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên