Khách hàng G Suite Business mới có thể đặt hàng độc lập Vault và/hoặc Admin Managed Storage không?

Tháng 1 23, 2018


Được, trong thời gian này, khách hàng G Suite Basic mới và hiện hữu có thể tiếp tục đặt hàng Vault hoặc Drive quản lý lưu trữ giống như họ làm việc hiện tại.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên