Có thể lưu trữ biểu đồ ?

Tháng 1 23, 2018


Google Docs/Drive giúp bạn dễ dàng tạo các biểu đồ chuẩn như biểu đồ đường, biểu đồ phân tán, biểu đồ tròn, biểu đồ thanh và nhiều loại biểu đồ khác. Bạn cũng có thể thu thập dữ liệu khác bằng các loại biểu đồ động duy nhất như biểu đồ tiến trình, biểu đồ chuyển động và nhiều loại biểu đồ khác.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên