Khi thêm địa chỉ email chính của người dùng vào To: của một quy tắc duy trì Vault (xem Thiết lập quy tắc duy trì), những gì sẽ xảy ra khi người dùng đổi tên?

Tháng 1 23, 2018


Quy tắc lưu giữ không được sửa đổi khi người dùng được đổi tên. Vì vậy, nguyên tắc lưu giữ sẽ tiếp tục áp dụng cho các tin nhắn mà địa chỉ được xác định trong quy tắc lưu giữ là vào To: tiêu đề của tin nhắn. Ví dụ, nếu một quy tắc đã được thiết lập để áp dụng cho các tin nhắn đến:  before@example.com và người dùng đã được đổi tên thành   after@example.com, nguyên tắc lưu giữ sẽ tiếp tục áp dụng cho các tin nhắn gửi đến:  before@example.com sau khi người dùng được đổi tên.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên