Nếu một khách hàng xuất dữ liệu từ Google Apps Vault, labels cps được xuất không?

Tháng 1 23, 2018


Dữ liệu labels được bao gồm trong dữ liệu xuất. Khi xuất ra một tập tin MBOX đã tạo, trong đó có các thông báo RFC822. Một tập tin siêu dữ liệu XML riêng biệt cũng được tạo ra mà trong đó bao gồm siêu dữ liệu về mỗi tin nhắn bao gồm cả dữ liệu labels này. Xuất siêu dữ liệu XML cung cấp một bản đồ tương quan các siêu dữ liệu cho mỗi tin nhắn trong file MBOX.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên