Android: Ảnh người gửi và chọn thư

Tháng 1 31, 2018


Bạn có thể sử dụng ảnh người gửi trong hộp thư đến của mình để chọn thư và xem ai tham gia cuộc hội thoại. Ảnh người gửi bật theo mặc định nhưng bạn luôn có thể tắt ảnh người gửi.

Chọn thư
Dù không thể chọn tất cả thư cùng một lúc, bạn có thể chọn nhiều thư bằng cách chạm vào một hoặc nhiều ảnh người gửi ở phía bên trái của hộp thư đến. Bạn cũng có thể chạm và giữ thư để chọn các thư đó. Sau khi chọn, bạn có thể thực hiện thao tác với nhiều thư cùng lúc, chẳng hạn như đánh dấu thư là chưa đọc hay lưu trữ. Xóa từng thư riêng biệt bằng cách chạm vào dấu kiểm bên trái.

Danh sách liên hệ không có ảnh hồ sơ. Nếu người nào đó trong số bạn bè và gia đình của bạn không có ảnh hồ sơ, hãy thử các đề xuất
sau:
● Yêu cầu người liên hệ của bạn thêm ảnh hồ sơ trong Google+.
● Thêm ảnh về người liên hệ của bạn trong ứng dụng Liên hệ hoặc ứng dụng Danh sách liên hệ trên điện thoại của bạn.
● Truy cập Contact trên máy tính và thêm ảnh cho người liên hệ của bạn.
Chỉ bạn mới có thể thấy ảnh bạn đã thêm cho địa chỉ liên hệ.

Ẩn ảnh người gửi
1. Trong ứng dụng Gmail, chạm vào menu .


2. Chạm Cài đặt

3. Chạm Cài đặt chung.

4. Bỏ chọn Ảnh người gửi.

Nguồn: LVtech