Thêm, chỉnh sửa, trả lời hoặc xóa nhận xét trên thiết bị iOs

Tháng 1 04, 2020


Các tùy chọn nhận xét

Xem tất cả nhận xét

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 2. Ở đầu màn hình, chạm Nhận xét.

Lưu ý: Để thấy một nhận xét, hãy tìm văn bản được đánh dấu màu vàng trong tài liệu hoặc góc màu cam trong ô. Để xem nhận xét, chạm vào ô hoặc văn bản, sau đó chạm vào Xem nhận xét.

Thêm nhận xét

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs.
 2. Chọn văn bản hoặc ô và chạm vào Thêm nhận xét.
 3. Chạm vào Nhận xét.

Trả lời nhận xét

Sau khi bạn chạm vào ô hay văn bản có nhận xét, người dùng có thể:

 1. Chỉnh sửa nhận xét: Chạm Thêm> Chỉnh sửa. Thực hiện thay đổi và sau đó chạm vào Xong.
 2. Trả lời nhận xét: Ở phía dưới cùng, chạm vào Trả lời.
 3. Giải quyết nhận xét: Trên nhận xét, hãy chạm vào Giải quyết.
 4. Di chuyển giữa các nhận xét: Vuốt sang trái hoặc phải.
 5. Xóa nhận xét:  Chạm Thêm>  Xóa. 
 6. Quay lại chế độ xem: vuốt xuống vùng nhận xét trên tài liệu, bảng tính hoặc trang trình bày.

Gửi nhận xét cho một người cụ thể

Để đảm bảo người nào đó xem nhận xét, người dùng có thể thêm họ vào đó. Họ sẽ nhận được một thông báo bằng email cùng với nhận xét.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 2. Chèn và nhập một nhận xét.
 3. Ngay trong phần nhận xét, thêm tên (với chữ cái đầu tiên được viết hoa). Khi người cần được nhận xét được gợi ý, chạm vào tên của họ. Người dùng cũng có thể thêm địa chỉ email của người bạn cần được nhận xét.
 4. Chạm vào Xong.

Lưu ý: Nếu người được nhận xét không có quyền xem tập tin, người dùng sẽ được yêu cầu chia sẻ.

Đồng ý hoặc từ chối chỉnh sửa

Nếu ai đó đề xuất chỉnh sửa đối với tài liệu thuộc sở hữu, người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối. Tính năng này chỉ khả dụng trong Google Docs.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs.
 2. Để xem đề xuất, hãy chạm Ẩn đề xuất.
 3. Chạm vào Chấp nhận hoặc Từ chối.

Lưu ý: Nếu quyết định không muốn một đề xuất đã chấp nhận, hãy nhấp vào Hoàn tác.

Sử dụng và theo dõi các mục tác vụ

Sử dụng nhận xét để gán các mục tác vụ bằng tài khoản doanh nghiệp hay trường học. 

Giao công việc trong nhận xét

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 2. Đánh dấu văn bản, hình ảnh, ô hoặc trang trình bày cần nhận xét.
 3. Để thêm nhận xét, chạm vào Thêm .
 4. Chạm Nhận xét.
 5. Nhập nhận xét.
 6. Ngay trong phần nhận xét, thêm địa chỉ email, với @ hoặc + ở phía trước, của người cần được gán.
 7. Chạm vào "Gán cho [tên]."
 8. Chạm vào Gán. Người được gán mục tác vụ sẽ nhận được email.

Gán lại mục tác vụ

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 2. Chạm vào nhận xét.
 3. Chạm vào Trả lời.
 4. Nhập nhận xét.
 5. Ngay trong phần nhận xét, thêm địa chỉ email, với @ hoặc + ở phía trước, của người cần được gán.
 6. Chạm vào "Gán lại cho [tên]".
 7. Chạm vào Gán lại. Người được chỉ định mục tác vụ sẽ nhận được email.

Đánh dấu mục tác vụ đã hoàn thành

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 2. Chạm vào văn bản có nhận xét.
 3. Chạm vào Xem nhận xét.
 4. Chạm vào Đánh dấu là xong.

Theo dõi tập tin

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 2. Ở góc trên bên phải của tài liệu, chạm vào số. Nếu không thấy số tức là không có bất kỳ theo dõi nào đối với tài liệu. 
 3. Người dùng có thể xem số lượng mở:
 • Các mục tác vụ
 • Đề xuất
 1. Để đi đến mục tác vụ đầu tiên hoặc gợi ý, hãy chạm vào một tùy chọn từ danh sách.
 2. Để đóng trình đơn, chạm vào số.

Nguồn: LVtech