Chèn nhận xét, chỉnh sửa, xóa hoặc trả lời trên thiết bị Android

Tháng 1 02, 2020


Các tùy chọn nhận xét

Xem tất cả nhận xét

 1. Trên điện thoại hay máy tính bảng Android, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets  hoặc Slides.
 2. Ở đầu màn hình, chạm Nhận xét.

Thêm nhận xét

 1. Trên điện thoại hay máy tính bảng Android, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets  hoặc Slides.
 2. Đánh dấu văn bản hoặc ô và chạm vào Thêm nhận xét hay Nhận xét.
 3. Nhập nhận xét.
 4. Chạm vào Nhận xét.

Trả lời nhận xét

Sau khi chạm vào một nhận xét cụ thể, người dùng có thể:

 1. Chỉnh sửa nhận xét: chạm Chỉnh sửa . Thực hiện thay đổi, sau đó chạm vào Lưu.
 2. Trả lời nhận xét: ở phía dưới cùng, chạm vào Trả lời.
 3. Giải quyết nhận xét: trên nhận xét, hãy chạm vào Giải quyết.
 4. Di chuyển giữa các nhận xét: vuốt sang trái hoặc phải.
 5. Xóa nhận xét: chạm Chỉnh sửa. Sau đó, chạm vào biểu tượng thùng rác 
 6. Quay lại chế độ chỉnh sửa: ở góc trên cùng bên phải, chạm Đóng hoặc

Gửi nhận xét cho một người cụ thể

Để đảm bảo người nào đó xem bình luận, người dùng có thể thêm người đó vào. Họ sẽ nhận được một thông báo bằng email cùng với nhận xét.

 1. Trên điện thoại hay máy tính bảng Android, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets  hoặc Slides.
 2. Chèn và nhập một nhận xét.
 3. Ngay trong phần nhận xét, thêm tên (với chữ cái đầu tiên được viết hoa). Khi người cần được thêm được gợi ý nhấp vào tên. Người dùng cũng có thể thêm địa chỉ email của người được thêm.
 4. Chạm vào Nhận xét.

Lưu ý: Nếu người được thêm không có quyền xem tập tin, người dùng sẽ được yêu cầu chia sẻ tập tin.

Đồng ý hoặc từ chối chỉnh sửa đề xuất

Nếu ai đó đề xuất chỉnh sửa đối với tài liệu thuộc sở hữu, người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối. Tính năng này chỉ khả dụng trong Google Docs.

 1. Trên điện thoại hay máy tính bảng Android, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs.
 2. Để xem đề xuất, chạm vào Đề xuất.
 3. Chạm vào Chấp nhận hoặc Từ chối.

Lưu ý: Nếu quyết định không muốn một đề xuất đã chấp nhận, hãy nhấp vào Hoàn tác.

Thêm nhận xét trong các tập tin Microsoft® Office

Để thêm nhận xét vào tập tin Microsoft Office trong ứng dụng Google Docs, hãy chuyển đổi tập tin này sang định dạng tập tin Google Docs.

Sử dụng và theo dõi các mục tác vụ

Sử dụng nhận xét để giao các mục tác vụ bằng tài khoản doanh nghiệp hay trường học. 

Giao công việc trong nhận xét

 1. Trên điện thoại hay máy tính bảng Android, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 2. Đánh dấu văn bản, hình ảnh, ô hoặc trang trình bày cần nhận xét.
 3. Để thêm nhận xét, hãy chọn Thêm.
 4. Chọn Nhận xét.
 5. Nhập nhận xét.
 6. Ngay trong phần nhận xét, thêm địa chỉ email, với @ hoặc + ở phía trước, của người cần giao công việc.
 7. Chạm vào hộp "Giao cho [tên]."
 8. Chạm vào Giao. Người được chỉ định mục tác vụ sẽ nhận được email.

Giao lại mục tác vụ

 1. Trên điện thoại hay máy tính bảng Android, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 2. Chạm vào văn bản cùng với nhận xét.
 3. Chạm vào Trả lời.
 4. Nhập nhận xét.
 5. Ngay trong phần nhận xét, thêm địa chỉ email, với @ hoặc + ở phía trước, của người cần được chỉ định lại.
 6. Chạm vào hộp bên cạnh "Giao lại cho [tên]".
 7. Nhấp vào Giao lại. Người cần được chỉ định mục tác vụ sẽ nhận được email.

Đánh dấu mục tác vụ đã hoàn thành

 1. Trên điện thoại hay máy tính bảng Android, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của nhận xét, nhấp vào Giải quyết.

Theo dõi tập tin

 1. Trên điện thoại hay máy tính bảng Android, mở tập tin bằng ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides.
 2. Ở góc trên bên phải của tài liệu, chạm vào số. Nếu không thấy số tức là không có bất kỳ theo dõi nào đối với tài liệu. 
 3. Người dùng có thể xem số lượng mở:
 • Các mục tác vụ
 • Đề xuất
 1. Để đi đến mục tác vụ đầu tiên hoặc đề xuất, hãy chạm vào một tùy chọn từ danh sách.
 2. Để đóng trình đơn, nhấp vào số.

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên