Kiểm duyệt email thông qua Google Group

Tháng 1 05, 2019


Thành viên trong nhóm Google Groups có thể sử dụng kiểm duyệt email để chấp thuận thư trước khi được gửi đến người dùng trong nhóm. Điều này đảm bảo thư phù hợp cho toàn bộ nhóm trước khi được chia sẻ.

Chỉ có thành viên được cấp quyền phê duyệt thư mới có thể kiểm duyệt bài viết.

Bật chế độ kiểm duyệt thư

  1. Mở Google Groups.
  2. Vào Nhóm của tôi (My Groups) -> chọn tên nhóm muốn chỉnh sửa.
  3. Nhấn Quản lý (Manage) ở góc trên bên phải.
  4. Chọn Cài đặt (Settings) ở trình đơn bên trái.
  5. Nhấp Kiểm duyệt (Moderation) và chọn cài đặt mong muốn.

Cài đặt kiểm duyệt

Một khi bật kiểm duyệt, có thể chọn cách kiểm duyệt thư. Tùy chọn cài đặt bao gồm:

  • Kiểm duyệt tất cả thư vào nhóm: chấp thuận tất cả thư trước khi được gửi đến nhóm.
  • Kiểm duyệt thư từ thành viên mới: thư từ thành viên mới sẽ được kiểm duyệt đến khi thay đổi quyền gửi bài cá nhân bằng cách nhấp vào Quản lý (Manage) -> Thao tác (Actions)  -> Cài đặt quyền đăng bài (Set Posting Permission).
  • Kiểm duyệt thư từ người dùng bên ngoài nhóm: chỉ sử dụng cài đặt này nếu người dùng bên ngoài nhóm được phép đăng bài.
  • Thông báo người dùng khi bài viết bị kiểm duyệt từ chối: có thể soạn văn bản tùy chỉnh cho các thông báo từ chối.
  • Thay đổi cài đặt kiểm duyệt dành cho thư Google nhận diện là thư rác: thư được gửi đến có hoặc dù có hoặc không có thông báo kiểm duyệt, ngay lập tức được loại bỏ khỏi thư rác, hoặc cho phép thư được gửi mà không cần kiểm duyệt.

Lưu ý: Bài viết đang chờ xử lý sẽ bị xóa sau 7 ngày nếu không được người kiểm duyệt chấp thuận.

Nguồn: LVtech