15/1/2019: tính năng gỡ cài đặt cho các ứng dụng trong Admin console sẽ bị xóa

Tháng 12 21, 2018


Để đơn giản hóa phương thức kiểm soát quyền truy cập ứng dụng cho người dùng, Google sẽ loại bỏ tính năng “Gỡ cài đặt” ra khỏi Admin console. Gỡ cài đặt là phương thức cũ để xóa ứng dụng G Suite hoặc dịch vụ Google bổ sung cho mọi người trong tổ chức, nhưng giờ đây sẽ được thay thế bởi cài đặt bật hoặc tắt ứng dụng cho người dùng. Tính năng gỡ cài đặt sẽ bị xóa vào ngày 15/1/2019. Sự thay đổi này sẽ không có tác động nào đối với người dùng cuối.

Thay đổi không có tác động đến người dùng cuối

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến người dùng truy cập vào các ứng dụng theo bất kỳ phương cách nào. Người dùng sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào các ứng dụng mà họ có thể truy cập:

  • Nếu TẮT ứng dụng cho người dùng trước khi gỡ cài đặt, ứng dụng sẽ xuất hiện lại trong danh sách các dịch vụ của Google trong Admin console và đương nhiên được đặt thành TẮT. Người dùng vẫn sẽ không có quyền truy cập vào ứng dụng đó.
  • Nếu BẬT ứng dụng cho một số người dùng trước khi gỡ cài đặt, ứng dụng sẽ tiếp tục được BẬT cho những người dùng đó trong Admin console. Ứng dụng sẽ chỉ xuất hiện lại trong danh sách các dịch vụ Goole với trạng thái trước khi được gỡ cài đặt.

Quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng trong Admin console bằng cách bật hoặc tắt ứng dụng

Quản trị viên có thể kiểm soát những người dùng nào có thể truy cập các ứng dụng cụ thể của Google và các dịch vụ bổ sung bằng cách bật hoặc tắt trong Admin console. Khi đăng nhập vào tài khoản, người dùng chỉ thấy các dịch vụ được bật. Quản trị viên có thể bật hoặc tắt ứng dụng theo đơn vị tổ chức và gần đây Google đã thêm khả năng bật ứng dụng cho từng nhóm cụ thể.

Nguồn: LVtech