APIs mới đăng xuất người dùng và kiểm tra Xác minh 2 bước

Tháng 10 02, 2020


Tóm tắt:

Google đã thêm 2 APIs vào Admin SDK Directory API

Đăng xuất người dùng khỏi tất cả các phiên

Điểm cuối mới này cho phép quản trị viên đăng xuất người dùng khỏi tất cả các phiên web và thiết bị. Điều này có thể giúp quản lý quyền truy cập tài khoản khi người dùng rời khỏi tổ chức, nếu thiết bị bị mất hoặc thất lạc hoặc nếu người dùng quên đăng xuất khỏi thiết bị được chia sẻ. Quản trị viên không nên sử dụng tính năng này để đăng xuất người dùng và buộc đăng nhập định kỳ; quản trị viên có thể khám phá tính năng kiểm soát thời lượng phiên web của Google đối với trường hợp sử dụng đó.

Tắt Xác minh 2 bước

Điểm cuối mới này cho phép quản trị viên tắt Xác minh 2 bước (2SV). Hành động này cũng xóa tất cả các phương thức 2SV trên tài khoản. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, người dùng không thể tắt 2SV do các chính sách khác có thể có hiệu lực. Ví dụ: một người dùng có thể đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao hoặc "Thực thi 2SV " được bật; trong những trường hợp như vậy, API sẽ không thành công với mã lỗi và thông báo tương ứng.

Lưu ý rằng cả hai tác vụ này đều có thể được thực hiện thông qua Admin console. Việc khởi chạy hiện tại cũng giúp truy cập được thông qua API để được tích hợp vào các quy trình làm việc tự động.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và lập trình viên: tính năng này khả dụng thông qua Admin SDK Directory API. Sử dụng tài liệu API để tìm hiểu thêm về các điểm cuối mới để đăng xuất người dùng hoặc tắt Xác minh 2 bước.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech.