Bảng điều khiển truy cập nhanh các ứng dụng G Suite trong Drive

Tháng 3 05, 2019


Tóm tắt

Giờ đây, người dùng có thể truy cập bảng điều khiển bên trong khi sử dụng Drive trên web. Điều đó có nghĩa là có thể truy cập Calendar, Keep, Task trong khi sử dụng các sản phẩm Drive, Gmail hoặc Trình chỉnh sửa tài liệu (Docs, Sheets, and Slides).

Bảng điều khiển giúp người dùng dễ dàng hoàn thành nhanh chóng các tác vụ mà không mất tập trung - tức là ít có chuyển đổi giữa các ứng dụng và tăng hiệu suất trong công việc, cho dù phải lấy thông tin từ Calendar, Keep, Task.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 04/03/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech