Báo cáo thời gian hoạt động hàng tháng của ứng dụng G Suite trong Admin console

Tháng 7 06, 2018


Google sẽ giới thiệu một báo cáo mới trong Admin console hiển thị tính khả dụng về tổng quan các dịch vụ của G Suite trong các tháng trước. Báo cáo này, được gọi là báo cáo “Thời gian hoạt động hàng tháng của Ứng dụng G Suite”, thêm thông tin về trạng thái hiện tại của G Suite và tính khả dụng trong tương lai trong trang tổng quan trạng thái ứng dụng G Suite. Google hy vọng rằng hai báo cáo này sẽ giúp quản trị viên hiểu rõ hơn về tính khả dụng của sản phẩm cho người dùng.

Để xem báo cáo, hãy mở Admin console > Báo cáo > Thời gian hoạt động hàng tháng của Ứng dụng G Suite (Admin console > Reports > G Suite Apps Monthly Uptime).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech