Bảo mật đơn giản hơn với trang chủ Quy tắc mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 4 16, 2021


Tính năng mới:

Google đang thực hiện một số cập nhật về cách tạo, xem và quản lý các quy tắc trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Cụ thể:

 • Cung cấp trang chủ Quy tắc cho tất cả khách hàng của Google Workspace.

 • Hợp nhất các quy tắc và trang quy tắc bảo mật để giúp khám phá và quản lý quy tắc dễ dàng hơn.

 • Giới thiệu trang mẫu quy tắc, khả dụng đối với khách hàng Enterprise Standard và Enterprise Plus, giúp thiết lập nhanh các quy tắc đối với các trường hợp sử dụng phổ biến.

 • Thêm phân tích quy tắc bằng một cú nhấp chuột qua Công cụ truy vấn, khả dụng đối với khách hàng Enterprise Plus.

Trang chủ Quy tắc mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Hy vọng thông tin này giúp quản trị viên dễ dàng hơn trong việc quyết định chủ động triển khai các quy tắc nào, dễ duy trì hơn với tính năng quản lý tập trung và truy vấn dễ dàng hơn với tích hợp công cụ truy vấn trực tiếp.

Thông tin chi tiết:

Trên trang chủ Quy tắc mới, quản trị viên có thể tìm thấy thông tin về:

 • Lợi ích của việc bật các quy tắc với hướng dẫn dựa trên trường hợp sử dụng để quản lý cảnh báo và thông báo qua email đối với các quy tắc do Google cung cấp.

 • Lợi ích của việc tạo quy tắc tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng khác bao gồm xác định cảnh báo đối với các sự kiện nhật ký kiểm tra cụ thể, bảo vệ nội dung nhạy cảm, tự động hóa các hành động trên các hoạt động cụ thể và bảo mật thiết bị.

Đối với quản trị viên Enterprise Standard và Enterprise Plus:

Google đang giới thiệu trang Mẫu quy tắc mới. Quản trị viên có thể tùy chỉnh các mẫu tạo sẵn này để nhanh chóng thiết lập các quy tắc cho các trường hợp sử dụng phổ biến dựa trên các thực tiễn tốt nhất. Điều này bao gồm các tình huống như ngăn chặn việc chia sẻ thông tin cá nhân, tài chính hoặc y tế mang tính nhạy cảm.

Đối với khách hàng Enterprise Plus, Google đã bật phân tích quy tắc về hoạt động và quy tắc bảo vệ dữ liệu với tích hợp công cụ truy vấn trực tiếp từ chế độ xem danh sách.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/4/2021.

Phiên bản phát hành:

Trang chủ Quy tắc mới

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Bảo vệ dữ liệu

 • Khả dụng đối với các khách hàng của Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard và Education Plus.

 • Không khả dụng cho các khách hàng của Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits

Quy tắc quản lý thiết bị

 • Khả dụng cho Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus.

 • Không khả dụng cho các khách hàng của Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits.

Quy tắc hoạt động

 • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Tích hợp công cụ truy vấn

 • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech