Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức trên thiết bị Android không tuân thủ chính sách bảo mật

Tháng 2 28, 2018


Ứng dụng Google Apps Device Policy thực thi chính sách bảo mật của  doanh nghiệp/tổ chức trên thiết bị Android được quản lý của nhân viên, bảo vệ và giúp cho thiết bị an toàn hơn. Nếu chính sách bảo mật bị vi phạm, điều đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo rằng dữ liệu của  doanh nghiệp/tổ chức không thể truy cập được trên thiết bị đó cho đến khi thiết bị tuân thủ chính sách bảo mật trở lại.

Ứng dụng Device Policy sẽ vô hiệu hóa quyền truy cập vào ứng dụng không quan trọng* trên bất kỳ hồ sơ công việc hoặc thiết bị Android do doanh nghiệp/tổ chức sở hữu nhưng không tuân thủ chính sách bảo mật. Người dùng sẽ thấy thông báo cho biết rằng thiết bị của họ vi phạm chính sách bảo mật và một số ứng dụng có thể bị vô hiệu. Các ứng dụng đó sẽ được kích hoạt lại khi thiết bị của họ tuân thủ tất cả các chính sách bảo mật của tổ chức.

* Ứng dụng không quan trọng là bất kỳ ứng dụng nào không bắt buộc đối với một thiết bị hoạt động. Ví dụ: Dialer là một ứng dụng quan trọng, nhưng Gmail là một ứng dụng không quan trọng.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ .

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech