Biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh trong Chat sắp ra mắt

Tháng 10 26, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tính năng mới:

Biểu tượng cảm xúc là một cách tuyệt vời để mọi người thể hiện bản thân trong Google Chat. Google đang làm cho biểu tượng cảm xúc trở nên biểu cảm hơn và được cá nhân hóa hơn bằng cách cho phép mọi người tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh. Mọi người trong tổ chức đều có thể xem và sử dụng các biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh do đồng nghiệp tải lên trong các phản ứng và tin nhắn Chat.

Trước khi ra mắt người dùng cuối, quản trị viên có thể đặt ra các nguyên tắc tổ chức và chỉ định người quản lý biểu tượng cảm xúc có thể duyệt và xóa các biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh không tuân thủ nguyên tắc của tổ chức/doanh nghiệp. Các kiểm soát quản trị viên này sẽ bắt đầu triển khai trước khi người dùng cuối có chức năng tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Là một trong những yêu cầu tính năng được yêu cầu hàng đầu, biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh giúp các nhóm phát triển văn hóa và cho phép mọi người thể hiện bản thân chân thực hơn trong Chat.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho mọi người trong tổ chức/doanh nghiệp. Quản trị viên có thể giới hạn những người có thể tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh mới, bao gồm cả việc TẮT biểu tượng cảm xúc cho mọi người ở cấp đơn vị tổ chức. Quản trị viên cũng có thể chỉ định người quản lý biểu tượng cảm xúc ở cấp đơn vị tổ chức.

  • Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, điều hướng đến Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Google Chat và Hangouts cổ điển > Tùy chọn biểu tượng cảm xúc.

  • Để hạn chế việc tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh, hãy chọn đơn vị tổ chức cấp cao nhất và TẮT “Cho phép người dùng tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh”. Sau đó, quản trị viên có thể BẬT tính năng này cho các đơn vị tổ chức cụ thể.

  • Để chỉ định người quản lý biểu tượng cảm xúc, hãy chọn đơn vị tổ chức cho vai trò đó và BẬT “Cho phép người dùng quản lý tất cả biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh”.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý quyền đối với biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh.

 • Người dùng cuối:

  • Nếu tính năng tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh được bật cho đơn vị tổ chức, người dùng có thể tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh trong phiên bản web của Chat hoặc Gmail bằng cách điều hướng đến nút “Tạo” trong bộ chọn biểu tượng cảm xúc. Tại đó, người dùng có thể tải lên hình ảnh đã chọn và đặt tên mô tả cho hình ảnh đó, sau đó sử dụng biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh trong khi gửi hoặc phản hồi tin nhắn trong Chat.

   • Lưu ý: các biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh đã được tạo này có thể được xem và được sử dụng bởi mọi người trong tổ chức.

  • Để sử dụng biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh, hãy điều hướng đến thẻ “Biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh” trong bộ chọn biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn và phản ứng. Sau đó, người dùng sẽ thấy các biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh do mọi người trong tổ chức tạo ra để sử dụng.

   • Lưu ý: biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh chỉ khả dụng trong các cuộc trò chuyện không có khách hoặc người tham gia bên ngoài miền.

Thời gian triển khai:

Kiểm soát quản trị viên:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/10/2022.

Chức năng của người dùng cuối:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/11/2022.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/11/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech