Bối cảnh vị trí tốt hơn cho các sự kiện và RSVP trong Gmail

Tháng 4 20, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã hỗ trợ việc sử dụng RSVP trong Google Calendar trở nên dễ dàng hơn để cho những người khác biết về dự định tham gia cuộc họp của khách mời. Giờ đây, người dùng có thể thực hiện điều tương tự trực tiếp từ lời mời trong Gmail. Nếu người dùng đã đặt địa điểm làm việc thì sẽ có một phương thức tham gia mặc định cho câu trả lời.

Better location context for events and RSVPs in Gmail

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Tính năng này nhằm mục đích cải thiện cách người dùng và đồng nghiệp sử dụng địa điểm làm việc đã lên kế hoạch cho các cuộc họp và sự kiện, đặc biệt là trong môi trường làm việc kết hợp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh:đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/4/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/5/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching & Learning Upgrade và Nonprofits, cũng như các khách hàng cũ của G Suite Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline và G Suite Basic cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech