Cài đặt ảnh hồ sơ cho Gmail và tất cả các ứng dụng của Google

Tháng 10 23, 2019


Tính năng mới: 

Google hiện kết hợp ảnh Gmail với ảnh hồ sơ tài khoản Google cho người dùng G Suite. Bây giờ, khi thay đổi cài đặt này trong Gmail, người dùng sẽ được chuyển đến phần “Giới thiệu về bản thân” thuộc phần cài đặt hồ sơ Google để cài đặt ảnh hồ sơ.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hiện tại, hình ảnh hồ sơ được đặt trong Gmail chỉ được hiển thị trong Gmail. Điều này có nghĩa là ảnh hồ sơ trong Gmail có thể khác với ảnh hồ sơ tài khoản Google, điều này có thể gây khó khăn cho việc biết được ảnh nào sẽ được hiển thị ở đâu. Thay đổi này đơn giản hóa mọi việc bằng cách cho phép đặt một ảnh hồ sơ ở một nơi và sau đó hiển thị ảnh này trên tất cả các ứng dụng của Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động. Để biết thêm thông tin về việc cho phép người dùng thay đổi thông tin ảnh và hồ sơ, hãy xem bài viết trong Trung tâm trợ giúp.
  • Người dùng cuối: khi truy cập Cài đặt > Chung > Ảnh của tôi trong Gmail trên web, người dùng sẽ được hướng dẫn thay đổi ảnh trong phần “Giới thiệu về bản thân” thuộc phần cài đặt hồ sơ Google.

  • Nếu Gmail và ảnh hồ sơ hiện khác nhau và người dùng có quyền chỉnh sửa ảnh, người dùng sẽ thấy một cửa sổ bật lên khi truy cập cài đặt “Giới thiệu về bản thân” nhắc nhở người dùng chọn một trong các hình ảnh hoặc chọn một ảnh hoàn toàn mới .

Thông tin bổ sung:

Cài đặt này cung cấp cho quản trị viên khả năng vô hiệu hóa chỉnh sửa ảnh trong miền, vì người dùng sẽ không thể thay đổi ảnh Gmail độc lập với ảnh hồ sơ trên Google nữa.

Lưu ý rằng người dùng không truy cập cài đặt "Giới thiệu về bản thân" csẽ không được nhắc chọn một ảnh hồ sơ duy nhất và vẫn sẽ có các ảnh hồ sơ khác nhau.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/10/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này được BẬT  theo mặc định

Nguồn: LVtech