Các bản cập nhật để xuất dữ liệu của tổ chức

Tháng 8 08, 2023


Tính năng mới:

Google giới thiệu các nội dung cập nhật xung quanh việc xuất dữ liệu người dùng cho khách hàng Google Workspace:

Đầu tiên, tất cả khách hàng của Google Workspace có thể chọn xuất dữ liệu của một người dùng cụ thể, thay vì toàn bộ nội dung do người dùng tạo.

Thứ hai, giao diện người dùng được cải tiến cho công cụ xuất dữ liệu, cung cấp thông tin chi tiết hơn về xuất, ghi lại lịch sử xuất dài hơn và cung cấp nhiều tính năng hơn (xuất theo bộ lọc).

Thứ ba, khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Teaching and Learning Upgrade hiện có thêm các tùy chọn xuất dữ liệu. Nếu đang sử dụng một trong những phiên bản này, có thể xuất nội dung cho một nhóm người dùng riêng lẻ. Ví dụ: có thể chọn xuất tất cả dữ liệu cho một số người dùng cụ thể thay vì xuất tất cả dữ liệu cho toàn bộ miền. Tùy chọn này mở rộng trên các tùy chọn xuất dữ liệu nâng cao đã được phát hành vào năm ngoái, đó là:

  • Xuất nội dung do người dùng tạo theo đơn vị tổ chức.

  • Xuất nội dung do người dùng tạo theo nhóm.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

 

Tại sao quan trọng:

Trước đây, việc xuất dữ liệu bị giới hạn đối với toàn bộ nội dung do người dùng tạo. Tuy nhiên, khách hàng gặp phải nhiều tình huống trong đó chỉ xuất một phần nội dung do người dùng tạo có liên quan. Điều này cung cấp cho khách hàng các biện pháp kiểm soát chi tiết hơn, đặc biệt là khi nhu cầu kinh doanh và tuân thủ tiếp tục phát triển. Bằng cách cung cấp nhiều tùy chọn xuất hơn, khách hàng có thể truy xuất dữ liệu cụ thể khi cần.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên cấp cao: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xuất dữ liệu của tổ chức, lọc xuất dữ liệu của tổ chức và cho phép người dùng tải xuống dữ liệu.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng sử dụng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Assured Controls.

Nguồn: LVtech