Các bản xuất của Gmail trong Vault hiện bao gồm tập tin siêu dữ liệu CSV

Tháng 5 28, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, khi người dùng tạo bản xuất Gmail trong Google Vault, sẽ nhận được tập tin siêu dữ liệu có định dạng CSV mới ngoài tập tin XML đã có. Điều này có thể hỗ trợ việc xử lý và xem xét bản xuất dễ dàng hơn và có thể tiết kiệm chi phí pháp lý. Thay đổi này cải thiện khả năng tương tác với các ứng dụng của bên thứ ba.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Quản trị viên tự động nhận tập tin XML khi tạo bản xuất Gmail.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, khả dụng dưới dạng tiện ích bổ sung đối với Frontline, khả dụng đối với cho Enterprise Essentials đã được xác minh tên miền, G Suite Business.

Nguồn: LVtech