Các chuỗi email với người nhận bên ngoài tổ chức sẽ được gắn nhãn "Bên ngoài"

Tháng 5 06, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm nhãn mới "Bên ngoài" vào chuỗi email bao gồm những người nhận bên ngoài tổ chức. Tính năng này sẽ thêm vào biểu ngữ cảnh báo người nhận bên ngoài hiện có, được hiển thị khi phản hồi các email được gửi từ bên ngoài tổ chức.

Nhãn "Bên ngoài" sẽ hiển thị trên Gmail trên web và các thiết bị Android. Google sẽ cung cấp bản cập nhật khi tính năng này khả dụng trên iOS.

Lưu ý quan trọng: Quản trị viên có thể bật hoặc tắt các nhãn cảnh báo này cho tổ chức.

Nhãn bên ngoài và biểu ngữ cảnh báo xuất hiện khi tương tác với các cá nhân bên ngoài miền

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Nhãn "Bên ngoài", biểu ngữ và nhãn cảnh báo trả lời và nhãn là những lời nhắc hữu ích đối với người dùng để xử lý các thư bên ngoài một cách thận trọng. Điều này có thể giúp tránh việc vô tình chia sẻ thông tin bí mật với người nhận bên ngoài tổ chức.

Thông tin cho tiết:

Miền phụ và miền bí danh được miễn trừ bị gắn nhãn là "Bên ngoài".

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt cảnh báo người nhận bên ngoài trong Gmail. Lưu ý: cài đặt này kiểm soát cả nhãn “Bên ngoài” và biểu ngữ cảnh báo.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào. Khi tính năng này được bật bởi quản trị viên, người dùng sẽ thấy nhãn "Bên ngoài" và biểu ngữ cảnh báo khi tương tác hoặc trả lời các chuỗi email với những người nhận hoặc địa chỉ liên hệ bên ngoài tổ chức.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/4/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business,

Nguồn: LVtech