Các quy tắc tin cậy trong Google Drive hiện đã được phát hành công khai

Tháng 11 09, 2022


Tính năng mới:

Vào tháng 7/2022, Google đã công bố bản beta mở cho các quy tắc tin cậy trong Google Drive. Bắt đầu từ hôm nay, tính năng này sẽ khả dụng đối với những khách hàng đủ điều kiện của Google Workspace.

Quy tắc tin cậy cung cấp cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn đối với phương thức chia sẻ tệp, cả trong và ngoài tổ chức. Ví dụ: quản trị viên có thể giới hạn những gì đối với một bộ phận cụ thể có thể truy cập so với các bộ phận khác trong tổ chức. Vui lòng xem thông báo để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên thuộc miền đủ điều kiện có thể bật tính năng này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách đi tới Quy tắc > Bật quy tắc tin cậy. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các quy tắc tin cậy.

  • Người dùng cuối: quy tắc tin cậy của Quản trị viên sẽ xác định người có thể chia sẻ và cộng tác trên các tệp Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: việc triển khai hoàn toàn sẽ hoàn tất trước ngày 8/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Enterprise Standard, Education Plus và Education Standard.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech