Các tiện ích bổ sung của Google Workspace đối với Docs, Sheets và Slides hiện được phát hành công khai

Tháng 11 04, 2020


Tóm tắt:

Tiện ích bổ sung của Google Workplace hiện khả dụng đối với Docs, Sheets và Slides. Tiện ích bổ sung của Google Workspace trước đây đã khả dụng đối với Calendar, Gmail, và Google Drive.

Tiện ích bổ sung của Google Workspace cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba trong Google Workspace, giúp hoàn thành công việc nhanh hơn mà không cần chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Các tổ chức cũng có thể tạo tiện ích bổ sung bằng Apps Script. Sử dụng Hướng dẫn dành cho cho nhà phát triển của Google Workspace về tiện ích bổ sung để tìm hiểu thêm về cách xây dựng tiện ích bổ sung.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/10/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, Nonprofits customers và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech