Các tính năng cộng tác và quản lý cảnh báo mới của trung tâm cảnh báo (beta)

Tháng 5 16, 2019


Tính năng mới:

Google đã phát hành bản beta cho trung tâm cảnh báo cho G Suite nhằm cải tiến trung tâm cảnh báo hiện có và giúp quản trị viên dễ dàng quản lý và cộng tác trên các cảnh báo. Cụ thể, bản beta sẽ có thể:

  • Đặt trạng thái, người được chuyển nhượng và mức độ nghiêm trọng của cảnh báo: thêm thông tin chính để giúp nhóm sở hữu, đánh giá và cộng tác khi làm việc thông qua các truy vấn bảo mật.
  • Sử dụng tìm kiếm mạnh mẽ hơn: tìm cảnh báo dễ dàng hơn bằng cách tìm kiếm cảnh báo có chứa địa chỉ email cụ thể.
  • Xem các cảnh báo liên quan: chế độ xem cảnh báo chi tiết sẽ hiển thị các cảnh báo khác liên quan đến cùng tác nhân hoặc cùng người dùng để giúp khám phá các sự cố bảo mật có khả năng liên quan.
  • Xem lịch sử thay đổi cảnh báo: xem lịch sử siêu dữ liệu hoặc nội dung cập nhật cho cảnh báo đó. Điều này bao gồm khi trạng thái, người được chuyển nhượng hoặc mức độ nghiêm trọng đã được thay đổi.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Trung tâm cảnh báo đã cung cấp một nơi duy nhất để xem thông báo về các sự cố tiềm ẩn trong miền và thực hiện hành động để giải quyết các vấn đề. Những cải tiến trong phiên bản beta này sẽ cải thiện sự hợp tác giữa quản trị viên và các nhóm liên quan với các thông tin về trạng thái, mức độ nghiêm trọng và người được chuyển nhượng hiện có sẵn. Điều này giúp dễ dàng tìm thấy các mẫu trong các cảnh báo với việc thêm các khả năng tìm kiếm cụ thể hơn và chủ động hiển thị các cảnh báo liên quan.

Làm thế nào để bắt đầu:

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech