Cài đặt quản trị viên mới để kiểm soát thành viên tham gia cuộc gọi trên Google Meet của tổ chức

Tháng 6 20, 2021


Tính năng mới:

Google sẽ thêm cài đặt mới trong Admin console để cho phép quản trị viên đặt chính sách về việc ai có thể tham gia cuộc gọi điện video trong tổ chức và việc cho phép người dùng từ tổ chức có thể tham gia cuộc gọi điện video từ các tổ chức khác hay không.

Lưu ý quan trọng: sẽ không có thay đổi nào đối với trải nghiệm Google Meet hiện tại khi khởi chạy các cài đặt mới này - trải nghiệm sẽ chỉ thay đổi nếu quản trị viên thay đổi cài đặt hiện tại.

 • Quản trị viên hiện có ba cài đặt để kiểm soát kiểu cuộc họp nào người dùng từ tổ chức có thể tham gia: cuộc họp do ai đó trong tổ chức tạo

 • Các cuộc họp được tạo bởi bất kỳ khách hàng Google Workspace nào khác

 • Tất cả các cuộc họp, bao gồm cả các cuộc họp được tạo bằng tài khoản Google cá nhân

Thông tin cơ bản: theo mặc định, người dùng K-12 Google Workspace for Education có thể tham dự các cuộc họp do bất kỳ người dùng Google Workspace nào khác tổ chức. Ví dụ: một người dùng K-12 Google Workspace for Education có thể tham gia một cuộc họp ngoại khóa do trường khác tổ chức. Điều này cũng có nghĩa là theo mặc định, người dùng K-12 Google Workspace for Education không thể tham gia các cuộc họp do Tài khoản Google cá nhân tổ chức. (Mặc định của người dùng giáo dục đại học là có thể tham gia bất kỳ cuộc họp nào, bao gồm cả những cuộc họp được tạo bằng tài khoản Google cá nhân.) Đối với tất cả những người dùng Google Workspace khác (không phải phiên bản Edu), mặc định được cài đặt để cho phép người dùng tham gia bất kỳ cuộc họp nào, bao gồm cả những cuộc họp được tạo bằng tài khoản Google cá nhân.

Ngoài ra, quản trị viên hiện cũng có ba tùy chọn để kiểm soát ai có thể tham gia các cuộc họp do người dùng trong tổ chức tạo:

 • Chỉ người dùng từ tổ chức hoặc người dùng gọi điện bằng điện thoại

 • Người dùng đã đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc gọi điện bằng điện thoại

 • Tất cả người dùng, bao gồm cả những người chưa đăng nhập bằng tài khoản Google

Đối với người dùng Google Workspace for Education, mặc định được cài đặt để chỉ cho phép những người dùng đã đăng nhập vào tài khoản Google hoặc gọi điện bằng điện thoại. Điều này có nghĩa là theo mặc định, người dùng đã đăng xuất không thể tham gia các cuộc họp. Đối với khách hàng Education đã chọn thủ công cho phép người dùng đã đăng xuất tham gia cuộc họp, cài đặt mặc định sẽ áp dụng đối với tất cả người dùng, bao gồm cả những người chưa đăng nhập bằng tài khoản Google cá nhân.

Tất cả người dùng Google Workspace khác: mặc định được cài đặt để cho phép tất cả người dùng, kể cả những người chưa đăng nhập bằng tài khoản Google cá nhân, tham gia cuộc họp.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Cung cấp cho quản trị viên khả năng kiểm soát cuộc họp nào người dùng có thể tham gia bằng tài khoản Google Workspace và những người có thể tham gia cuộc họp do người dùng tạo, điều này sẽ giúp đảm bảo các cuộc họp an toàn hơn. Đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những việc như kết nối người học với người học giữa các khu vực, cơ hội phát triển chuyên môn cho người dạy và diễn giả bên ngoài tham quan lớp học.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: sẽ không có thay đổi nào đối với trải nghiệm cuộc họp trong tổ chức trừ khi quản trị viên cập nhật các cài đặt này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cài đặt Google Meet dành cho quản trị viên.

  • Lưu ý: người tổ chức cuộc họp không thể ghi đè cài đặt quản trị viên.

 • Người dùng cuối: Không có hành động nào của người dùng cuối được yêu cầu. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tham gia cuộc họp.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/6/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace và Google Workspace Education, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

 • Người dùng có Tài khoản Google cá nhân có thể bị ảnh hưởng bởi các cài đặt này. Tùy thuộc vào cài đặt quản trị viên, họ có thể không tham gia được các cuộc họp do người dùng Google Workspace tổ chức và ngược lại.

Nguồn: LVtech