Cài đặt trợ năng để truy cập Docs, Sheets và Slides dễ dàng hơn

Tháng 3 08, 2019


Tóm tắt

Giờ đây, thật dễ dàng khám phá các tính năng trợ năng như hỗ trợ trình đọc màn hình, hỗ trợ chữ nổi và hỗ trợ kính lúp trong Docs, Sheets và Slides.

Mặc dù các tính năng này đã khả dụng trước đây, nhưng lại yêu cầu các bước bổ sung để truy cập trình đơn trợ năng. Thay đổi này sẽ giúp các cài đặt này trở nên dễ dàng hơn bằng cách đặt cài đặt Trợ năng ngay trên trình đơn Công cụ.

Truy cập trình đơn Trợ năng bằng cách chọn Công cụ > Cài đặt Trợ năng (Tools > Accessibility settings).

Nếu tùy chọn trình đọc màn hình được chọn từ hộp thoại cài đặt trợ năng, trình đơn Trợ năng sẽ được hiển thị ở đầu Docs, Sheets và Slides để dễ dàng truy cập.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 27/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/3/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech