Cải thiện các báo cáo về tính nguyên bản trong Google Classroom và Assignments để phát hiện khả năng đạo văn

Tháng 12 08, 2020


Tóm tắt:

Báo cáo tính nguyên bản trong Google Classroom và Assignments hiện có khả năng phát hiện đạo văn tốt hơn bằng cách cảnh báo khi tài liệu chứa các ký hiệu từ các bảng chữ cái khác nhau hoặc hệ thống chữ viết khác.

Người học đôi khi hoán đổi các ký tự với các ký hiệu trông giống nhau để đánh lừa công nghệ phát hiện đạo văn. Ví dụ: nếu ký tự “a” được thay thế bằng ký hiệu Hy Lạp “⍺” hoặc ký hiệu Cyrillic “α”, thì việc kiểm tra đạo văn có thể không được phát hiện.

Giờ đây, các báo cáo về tính nguyên bản sẽ cảnh báo khi tài liệu có chứa các ký hiệu từ bảng chữ cái hoặc hệ thống chữ viết khác. Sau đó, người dạy có thể xem xét và xác định xem người học có lý do chính đáng để sử dụng những biểu tượng đó hay không. Lưu ý rằng những người học sử dụng báo cáo tính nguyên bản sẽ không thấy tính năng này.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ tự động khả dụng khi bật báo cáo tính nguyên bản cho một bài tập. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng báo cáo về tính nguyên bản.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/12/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng G Suite for Education và Enterprise for Education cũng như người dùng Classroom và Assignments.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Basic, Business và Nonprofits.


Nguồn: LVtech