Cải thiện các trình đơn trong trình chỉnh sửa Google Docs

Tháng 3 01, 2018


Dựa trên dữ liệu sử dụng và phản hồi của khách hàng, Google đang thực hiện một số thay đổi cho các trình đơn trong các phiên bản web của trình chỉnh sửa Google Docs. Đây là những thay đổi tương tự như đã từng thực hiện vào tháng 12tháng 1 nhằm giúp người dùng tìm thấy một số mục nhất định dễ dàng hơn.

Những thay đổi ảnh hưởng đến tất cả các trình đơn biên tập tài liệu (bao gồm Google Docs, Slides, và Sheets)

  • Trong trình đơn Công cụ (Tools), "Chính tả" sẽ được đổi tên thành "Kiểm tra chính tả".
  • Trong trình đơn Chỉnh sửa (Edit), "Không chọn" sẽ bị xóa.
  • Các mục trong menu Tệp (File), Chỉnh sửa (Edit) và Công cụ (Tools) sẽ được sắp xếp lại.

Thay đổi chỉ ảnh hưởng đến các trình đơn của Google Sheets

  • Trong trình đơn Dữ liệu (Data), "Bộ lọc (Filter) sẽ được đổi tên thành "Tạo bộ lọc (Create a filter).
  • Trong trình đơn Dữ liệu (Data), "Xác thực (Validation)" sẽ được đổi tên thành "Xác thực dữ liệu (Data Validation)".
  • Các mục trong menu Dữ liệu (Data) sẽ được sắp xếp lại.
  • Các mục trong menu Định dạng (Format) sẽ được sắp xếp lại.

Những thay đổi này sẽ chỉ ảnh hưởng đến trình đơn trực quan trên phiên bản web của các sản phẩm này. Tất cả tùy chọn vẫn khả dụng thông qua các phím tắt và hộp tìm kiếm trong trình đơn Help.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng trong 2 tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Thông tin tham khảo

Tiết kiệm thời gian và làm việc nhanh hơn với phím tắt

Nguồn: LVtech