Cải thiện các vùng dữ liệu với phạm vi bảo vệ mở rộng và kiểm soát quản trị viên dựa trên nhóm

Tháng 2 14, 2020


Tính năng mới:

Vùng dữ liệu cho phép khách hàng của G Suite chọn một vị trí địa lý cụ thể bảo vệ dữ liệu. Google tăng cường các vùng dữ liệu với ba cập nhật chính:

  • Phạm vi chỉ số người dùng đối với Gmail và Lịch
  • Phạm vi bảo vệ dữ liệu Google Keep ở vị trí địa lý còn lại và sao lưu
  • Các điều khiển dựa trên nhóm chi tiết hơn

Ngoài các tính năng mới này, Google còn di chuyển vị trí của trang tổng quan báo cáo vùng dữ liệu từ Admin console >Trang chủ > Báo cáo > Vùng dữ liệu.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Cơ sở hạ tầng đám mây phân phối toàn cầu G Suite giảm độ trễ và bảo vệ dữ liệu với dự phòng địa lý. Do đó, hầu hết các tổ chức chọn không giới hạn địa lý cho dữ liệu. Tuy nhiên, một số tổ chức để dữ liệu của họ được lưu trữ ở một số nơi khác nhau.

Để hỗ trợ những khách hàng đó, Google đã đưa ra các biện pháp kiểm soát vùng dữ liệu vào năm 2018. Vùng dữ liệu cho phép khách hàng chỉ định vùng được lưu trữ dữ liệu khi ở không gian địa lý còn lại trên toàn cầu, ở Mỹ hoặc ở châu Âu. Năm ngoái, Google đã tăng cường các vùng dữ liệu với độ bao phủ của các ứng dụng và loại dữ liệu tăng lên.

Bằng cách bao gồm nhiều ứng dụng hơn, các loại dữ liệu bổ sung và các điều khiển quản trị chi tiết hơn, hy vọng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng về tùy chọn vị trí dữ liệu.

Thông tin bổ sung:

Phạm vi chỉ số người dùng đối với Gmail và Calendar

Gmail và Calendar xây dựng các chỉ mục người dùng dựa trên thông tin trong tài khoản người dùng, tương tự như một chỉ mục trong thư viện, liệt kê thông tin về tất cả các sách mà thư viện có sẵn. Chỉ mục này được sử dụng để phục vụ các truy vấn tìm kiếm của người dùng trong Gmail và Calendar. Các chỉ số này sẽ được bảo vệ bởi các vùng dữ liệu. Sau khi triển khai, dữ liệu chỉ mục đối với Gmail và Calendar sẽ tự động được di chuyển để tuân thủ các chính sách vị trí dữ liệu hiện có. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách theo dõi tiến trình di chuyển vị trí dữ liệu.

Hỗ trợ chỉ số người dùng Gmail và Calendar 

Phạm vi bảo vệ dữ liệu chính của Google Keep ở vị trí địa lý còn lại và sao lưu

Bổ sung này mở rộng vùng bảo vệ dữ liệu cho tổng số 11 ứng dụng. Sau khi được triển khai, dữ liệu chính của Keep ở vị trí địa lý còn lại và các bản sao lưu sẽ tự động được di chuyển để tuân thủ các chính sách vị trí dữ liệu hiện có. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách theo dõi tiến trình di chuyển vị trí dữ liệu.

Các điều khiển dựa trên nhóm chi tiết hơn

Bây giờ quản trị viên có thể cài đặt vùng dữ liệu cho các nhóm người dùng cụ thể trong tổ chức. Trước đây chỉ có thể kích hoạt theo đơn vị tổ chức (OU). Tính linh hoạt và kiểm soát bổ sung này giúp sử dụng tính năng mà không thay đổi cấu trúc tổ chức.

Bây giờ quản trị viên có thể kiểm soát cài đặt vùng dữ liệu bằng cách sử dụng các nhóm

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: vị trí dữ liệu TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ nhóm hoặc OU. Tuy nhiên, khi được triển khai, dữ liệu Keep và chỉ mục dữ liệu cho Gmail và Calendar sẽ tự động được di chuyển để tuân thủ mọi chính sách vị trí dữ liệu hiện có mà quản trị viên đã thiết lập. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chọn vị trí địa lý cho dữ liệu.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt cho người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/2/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/2/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech