Cải thiện kết quả của Google Cloud Search với Tối ưu hoá theo ngữ cảnh

Tháng 5 10, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm khả năng nâng cao kết quả của Google Cloud Search bằng cách sử dụng API truy vấn Cloud Search cho các nguồn dữ liệu của bên thứ ba. Tối ưu hoá theo ngữ cảnh đạt được bằng cách xác định ngữ cảnh cụ thể của tài liệu tại thời điểm lập chỉ mục và sử dụng các giá trị ngữ cảnh phù hợp tại thời điểm truy vấn. Tối ưu hoá theo ngữ cảnh là một trong những cách quan trọng được sử dụng để kích hoạt cá nhân hóa tìm kiếm.

Một số ví dụ về các thuộc tính theo ngữ cảnh có thể xác định là:

  • Vị trí: các kết quả nhất định có thể phù hợp hơn với người dùng từ một vị trí cụ thể. Ví dụ: một nhân viên ở Nhật Bản có thể tìm kiếm "phúc lợi" và muốn nhận thông tin phúc lợi cụ thể cho văn phòng của họ ở Nhật Bản

  • Phòng ban: một số kết quả nhất định có thể phù hợp hơn với phòng ban của người dùng. Ví dụ: một thành viên của nhóm Bán hàng có thể tìm kiếm "bài quảng cáo" và muốn khám phá bộ bài thuyết trình dành riêng cho nhóm .

  • Bổ nhiệm: một số kết quả nhất định có thể phù hợp hơn với việc bổ nhiệm người dùng. Ví dụ: một nhân viên mới có thể tìm kiếm "tài liệu giới thiệu" và muốn khám phá các tài liệu dành riêng cho việc giới thiệu nhân viên.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tạo sao sử dụng:

Ngữ cảnh là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp các kết quả tìm kiếm có liên quan cao. Bằng cách cung cấp một loạt các thuộc tính theo ngữ cảnh, người dùng sẽ tìm thấy các kết quả phù hợp hơn dựa trên các yếu tố đầu vào như vị trí, phòng ban và bổ nhiệm công việc. Điều này giúp giảm thời gian tìm kiếm bằng cách hiển thị nội dung phù hợp hơn nhanh hơn.

Với lần ra mắt này, Google cung cấp hỗ trợ cho một loạt các thuộc tính theo ngữ cảnh có thể được sử dụng để cá nhân hóa kết quả cho người dùng cuối. Lần khởi chạy này cũng hỗ trợ kết hợp các thuộc tính theo ngữ cảnh. Việc kết hợp các thuộc tính giúp phân tích thêm các kết quả phù hợp được điều chỉnh cho một người dùng cụ thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về cách tăng xếp hạng dựa trên ngữ cảnh.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng.

Nguồn: LVtech