Cải thiện trải nghiệm quy tắc quản lý thiết bị di động trong Admin console

Tháng 1 16, 2021


Tóm tắt:

Google đang cải tiến cách quản lý các quy tắc liên quan đến quản lý thiết bị di động (MDM) trong Admin console. Có hai khía cạnh chính của sự ra mắt:

  1. Vị trí mới đối với các quy tắc MDM: giờ đây, quản trị viên có thể quản lý các quy tắc tại Thiết bị > Quy tắc bảo mật. Trước đây, các quy tắc MDM được quản lý tại Admin console > Quy tắc.
  2. Các tùy chọn quy tắc và quy trình tạo mới: quản trị viên sẽ thấy một quy trình mới để tạo quy tắc MDM, bao gồm các điều kiện mới có thể kích hoạt các quy tắc và quản lý thiết bị cũng như thông báo tác vụ mới.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý các quy tắc MDM cho doanh nghiệp/tổ chức. Lưu ý rằng mọi quy tắc đã được tạo trước đó sẽ vẫn tiếp tục hoạt động như trước. Tuy nhiên, quản trị viên có thể sử dụng quy trình và tùy chọn mới nếu cập nhật các quy tắc.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quy tắc quản lý thiết bị hiện hữu trong phần Quy tắc bảo mật của Admin console

Giao diện quy trình tạo quy tắc mới

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard và Enterprise Plus, Enterprise for Education và Cloud Identity Premium.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, cũng như G Suite Basic, Business, Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech