Cải thiện trung tâm cảnh báo với các cảnh báo và các điều khiển mới

Tháng 1 14, 2019


Những thay đổi mới

Google đã thực hiện một số cải tiến cho trung tâm cảnh báo G Suite, bao gồm:

 • Thêm thông báo lừa đảo trong Gmail.
 • Cảnh báo mới về việc xuất dữ liệu.
 • Tùy chọn mới xóa cảnh báo.
 • Liên kết với nhật ký kiểm tra đối với các tên miền G Suite BusinessBasic.

Ảnh hưởng: Chỉ quản trị viên. Để sử dụng trung tâm cảnh báo, phải là quản trị viên cấp cao hoặc quản trị viên được chỉ định đặc quyền trong trung tâm cảnh báo.

Vì sao sử dụng:

Trung tâm cảnh báo cung cấp một cái nhìn toàn diện, nhất quán về các thông báo, cảnh báo và hành động cần thiết liên quan đến bảo mật trên toàn miền G Suite. Các cải tiến sẽ giúp quản trị viên G Suite hiểu rõ chi tiết và quản lý cảnh báo:

 • Thêm cảnh báo lừa đảo trong Gmail - sẽ thông báo khi phần mềm độc hại hoặc lừa đảo được phát hiện sau khi email được gửi đến hộp thư đến của người dùng, giúp quản trị viên truy vấn và xóa các email đáng ngờ.
 • Cảnh báo mới về việc xuất dữ liệu - sẽ đảm bảo quản trị viên nhận thức được việc xuất dữ liệu trong miền.
 • Tùy chọn xóa cảnh báo - sẽ cho phép quản trị viên xóa cảnh báo khi đã được giải quyết hoặc không còn cần thiết.
 • Liên kết với nhật ký kiểm tra cho các miền G Suite BusinessBasic - sẽ chuyển đến phần cụ thể của nhật ký kiểm tra để giúp quản trị viên nhanh chóng tìm hiểu chi tiết về cảnh báo và tìm thêm thông tin về các hoạt động của người dùng trong quá khứ liên quan đến cảnh báo này.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: Truy cập trung tâm cảnh báo tại Admin console > Menu > Bảo mật > Trung tâm cảnh báo.
 • Người dùng cuối: Không cần hành động.

Chi tiết bổ sung

 • Thêm cảnh báo lừa đảo trong Gmail - Google đã tận dụng máy học để tạo cảnh báo về thư đến đáng ngờ trong Gmail. Các cảnh báo mới sẽ thông báo cho quản trị viên khi phần mềm độc hại hoặc lừa đảo được phát hiện sau khi email được gửi đến hộp thư đến của người dùng. Trong các sự kiện này, quản trị viên trong miền G Suite Enterprise có thể chủ động truy vấn các email và nếu cần, hãy xóa hàng loạt email đáng ngờ khỏi hộp thư đến của người dùng.
 • Cảnh báo mới về việc xuất dữ liệu - cảnh báo mới khi việc xuất dữ liệu được thực hiện. Cảnh báo này sẽ cho quản trị viên biết khi có hoạt động xuất dữ liệu trong miền. Cảnh báo này có thể đảm bảo quản trị viên biết về hoạt động này trong các miền.
 • Tùy chọn xóa cảnh báo - giờ đây quản trị viên có thể xóa cảnh báo sau khi đã được giải quyết hoặc không còn cần thiết. Nếu cần, có thể khôi phục các cảnh báo đã xóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày xóa.
 • Liên kết với nhật ký kiểm tra cho miền G Suite BusinessBasic - để tìm hiểu chi tiết về cảnh báo, quản trị viên G Suite BusinessBasic có thể sử dụng liên kết để truy cập trực tiếp phần cụ thể của nhật ký kiểm tra và tìm kiếm thêm thông tin về các hoạt động của người dùng trong quá khứ để cảnh báo này. Quản trị viên G Suite Enterprise có liên kết trực tiếp đến công cụ truy vấn, là một phần của trung tâm bảo mật G Suite.

Cảnh báo xuất dữ liệu tên miền mới

Tùy chọn mới để xóa cảnh báo

Liên kết đến nhật ký kiểm tra


Liên kết hữu ích:

Tìm hiểu nhật ký kiểm tra

Giới thiệu về trung tâm cảnh báo

Xuất dữ liệu tên miền

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã khả dụng.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech