Cải thiện tuân thủ đính kèm trong Gmail

Tháng 2 28, 2018


Đối với quản trị viên G Suite, một trong những công việc quan trọng nhất là giữ cho dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức không bị rò rỉ và bị lọt vào tay người không liên quan. Tính năng ngăn ngừa mất dữ liệu của Gmail (DLP) giúp quản trị viên thực hiện điều đó bằng cách cho phép quét và thao tác một cách có hệ thống trên lưu lượng thư đến và gửi đi của người dùng. Với sự ra mắt lần này, Google đang cải thiện khả năng đó, đặc biệt trong phần tuân thủ các tập tin đính kèm.

Trước đây, khi quản trị viên chỉ định loại tập tin* tùy chỉnh để tìm kiếm trong các tập tin đính kèm trong Gmail, Google chỉ quét phần tiêu đề MIME đối với tiện ích mở rộng tập tin đính kèm. Điều này có nghĩa là nếu một người gửi đổi tên tiện ích của đính kèm, có khả năng tập tin này không bị gắn cờ. Giờ đây, nếu quản trị viên kiểm tra "Đồng thời phù hợp các tập tin dựa trên định dạng tập tin (loại tập tin được hỗ trợ)", Google sẽ quét nội dung của tập tin đính kèm để xác định loại tập tin (cung cấp một trong một số loại được hỗ trợ).

Điều này sẽ cải thiện sự tuân thủ của tập tin đính kèm và ngăn ngừa việc mất dữ liệu trong tổ chức.

* Lưu ý rằng sự ra mắt lần này chỉ áp dụng cho việc tìm kiếm các loại tập tin tùy chỉnh; Google đã quét nội dung của tập tin đính kèm để phát hiện các loại tập tin khác (như tài liệu Office, video và hình ảnh).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech