Cải tiến tạo sự kiện Google Calendar trên web

Tháng 7 20, 2020


Tóm tắt:

Năm ngoái, Google đã công bố các cải tiến cho quy trình tạo sự kiện trong Google Calendar trên web. Hiện tại, Google đã thêm các trường sự kiện có thể chỉnh sửa nhiều hơn vào hộp thoại, bao gồm:

  • Quyền của khách: cấp quyền cho khách để xem danh sách khách mời, mời người khác hoặc chỉnh sửa sự kiện.
  • Tập tin đính kèm: thêm tệp đính kèm trực tiếp cùng với mô tả sự kiện.
  • Xem trước lịch: chọn màu sự kiện, tùy chỉnh thông báo, đặt rảnh / bận và thay đổi chế độ hiển thị của sự kiện.

Google cũng đang cải thiện tính năng “Tìm thời gian” trong chế độ xem này, có thể xem thời gian rảnh / bận của khách mời tiềm năng giúp người dùng nhanh chóng chọn thời điểm tốt nhất cho mọi người.

Với những thay đổi này, giờ đây, người dùng sẽ có thể thêm tất cả thông tin cần thiết vào sự kiện Lịch từ một cửa sổ mà không cần phải nhấp vào Tùy chọn khác - tiết kiệm thời gian người dùng khi lên lịch sự kiện.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này. Tính năng mới này sẽ tự động xuất hiện trong Lịch trên web. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo sự kiện trong Lịch.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/7/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 23/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng G Suite.

Nguồn: LVtech