Cải tiến Admin console: truy cập API, ứng dụng GSM, vai trò quản trị viên, quản lý miền và người dùng không được quản lý

Tháng 6 16, 2020


Google đã thực hiện một số cập nhật cho giao diện Admin console. Cụ thể:

 • Sắp xếp hợp lý trang truy cập ứng dụng khách API
 • Cải thiện và mở rộng cài đặt ứng dụng G Suite Marketplace (GSM)
 • Dễ dàng quản lý việc chỉ định vai trò quản trị viên
 • Giao diện quản lý tên miền được tạo mới
 • Đã cập nhật phần người dùng không được quản lý và phần mời tài khoản người dùng

Sắp xếp hợp lý trang truy cập ứng dụng khách API

Trang truy cập ứng dụng khách API giúp quản trị viên cấp quyền truy cập API cho các ứng dụng nội bộ hoặc bên thứ ba, đặc biệt là những ứng dụng sử dụng tài khoản dịch vụ nhân danh người dùng. Google đã tạo chế độ xem đơn giản hơn về tất cả các ứng dụng được ủy quyền trên toàn miền và tất cả các phạm vi được ủy quyền, với chi tiết tên tài khoản dịch vụ và tên ứng dụng. Cập nhật này bao gồm:

 • Vị trí mới đối với trang. Truy cập Bảo mật > Các tùy chọn kiểm soát API > Ủy quyền trên toàn miền. Trước đây là Bảo mật > Cài đặt nâng cao.
 • Giao diện được cải tiến, với nhiều thông tin hơn và giao diện người dùng rõ ràng hơn, giúp dễ dàng xem, hiểu và quản lý các ứng dụng và phạm vi.
 • Đã xóa các ứng dụng được cài đặt trên miền từ G Suite Marketplace (GSM) khỏi chế độ xem này (các ứng dụng GSM hiện ở trong phần cài đặt GSM, vui lòng xem thêm chi tiết sau đây.)

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát quyền truy cập API của G Suite với ủy quyền trên toàn miền.

Giao diện mới về việc ủy quyền trên toàn miền trong Admin console

Cải thiện và mở rộng cài đặt ứng dụng G Suite Marketplace (GSM)

Phần GSM giúp quản trị viên kiểm soát ứng dụng GSM nào mà tổ chức có thể sử dụng. Cập nhật trong phần này bao gồm:

 • Giao diện chung cập nhật một số trang, bao gồm Admin console > Ứng dụng> Danh sách cho phép trên G Suite Marketplace, Admin console > Ứng dụng> Cài đặt cho ứng dụng G Suite MarketplaceAdmin console > Ứng dụng> Cài đặt trên miền ứng dụng G Suite Marketplace.
 • Chức năng cập nhật khi nhấp vào một ứng dụng cụ thể trên trang cài đặt trên miền ứng dụng G Suite Marketplace, bao gồm:
  • Một trạng thái mới “phê duyệt riêng”, ngoài trạng thái "được phê duyệt" và "không được phê duyệt" để cung cấp khả năng hiển thị nhiều hơn về quyền truy cập dữ liệu đối với các ứng dụng.
  • Nhóm phạm vi truy cập dữ liệu mới theo nhóm API (ví dụ: "Gmail", "Lịch", v.v.) để giúp dễ dàng truy cập dữ liệu ứng dụng hơn.
  • ID khách OAuth đối với ứng dụng.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý ứng dụng Marketplace cho tổ chức.

Một ví dụ về trang thông tin ứng dụng GSM được cải thiện

Quản lý việc chỉ định vai trò quản trị viên dễ dàng hơn

Google đã thực hiện cập nhật nơi quản trị viên có thể xem, tạo và gán vai trò quản trị viên trong tổ chức. Các cải tiến bao gồm:

 • Trang chủ vai trò mới, nơi có thể nhanh chóng thấy tất cả các vai trò hệ thống và tùy chỉnh và quản trị viên được chỉ định các vai trò đó.
 • Các nút hành động nhanh mới để dễ hiểu hơn các đặc quyền vai trò, sau đó thêm và quản lý người dùng trong các vai trò đó.
 • Các cách dễ dàng hơn để tạo và gán vai trò tùy chỉnh, bao gồm khả năng sao chép vai trò hiện hữu.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp  để tìm hiểu thêm về vai trò quản trị viên trong G Suite.

Giao diện mới quản lý vai trò quản trị viên

Giao diện mới quản lý miền trong Admin console

Google đã cập nhật giao diện sử dụng để quản lý miền chính, miền phụ và bí danh miền. Khi đến Admin console >Miền > Quản lý miền, quản trị viên có thể nhận thấy:

 • Một giao diện được cập nhật với thông tin đầy đủ hơn và mô tả về các mục và trạng thái miền.
 • Nhóm các nút tác vụ mới giúp dễ dàng xem và chọn tác vụ muốn thực hiện, chẳng hạn như xác minh tên miền, thay đổi tên miền chính, thiết lập bản ghi MX và hơn thế nữa.
 • Bảng điều khiển bên mới hiển thị thông tin về các tên miền được đăng ký thông qua Google, cho phép quản trị viên nhanh chóng xem và quản lý các gia hạn và cài đặt DNS nâng cao.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm và quản lý miền trong G Suite.

Giao diện quản lý tên miền mới trong Admin console

Cập nhật phần người dùng không được quản lý và phần mời tài khoản người dùng

Google đang cải tiến giao diện tìm và quản lý người dùng có Tài khoản Google cá nhân sử dụng miền của tổ chức. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể mời họ tham gia để có thể quản lý tài khoản của họ và dữ liệu doanh nghiệp/tổ chức tốt hơn.

Cụ thể, khi truy cập Admin console > Công cụ > Công cụ chuyển dành cho người dùng không được quản lý, quản trị viên sẽ tìm thấy một giao diện được cập nhật giúp dễ dàng hơn:

 • Chuyển đổi giữa chế độ xem tài khoản được quản lý và không được quản lý.
 • Xem và lọc người dùng bằng tài khoản cá nhân.
 • Mời người dùng tài khoản cá nhân di chuyển tài khoản đến tổ chức G Suite.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý tài khoản cá nhân hiện có cho tổ chức.

Phần người dùng không được quản lý trong Admin console

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: những cập nhật này sẽ tự động diễn ra. 
 • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Những cập nhật này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech