Cải tiến cho Cloud Search

Tháng 12 14, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, việc định cấu hình và sử dụng điều hướng đa chiều và bộ lọc tìm kiếm của Cloud Search với nhiều cải tiến cho các chức năng hiện hữu trở nên dễ dàng hơn. Với lần cải tiến này, người dùng có thể sử dụng Cloud Search Query API để định cấu hình các khả năng bổ sung mới:

  • Hỗ trợ cho các trường loại số nguyên, chẳng hạn như mức độ ưu tiên hoặc số trang trong tài liệu

  • Sẵn sàng hỗ trợ đa chiều đối với kích thước tài liệu, tạo tài liệu và các trường ngày tùy chỉnh

  • Các toán tử dành riêng mặc định mới cho kích thước tài liệu và các trường ngày được tạo

  • Phản hồi API truy vấn đơn giản hóa với các bộ lọc được cung cấp trực tiếp trong phản hồi

Việc mở rộng các tùy chọn bộ lọc tạo ra trải nghiệm tìm kiếm thân thiện hơn với người dùng, giúp thu hẹp kết quả tìm kiếm thành các tài liệu phù hợp nhất dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và lập trình viên: xem tài liệu để biết thêm thông tin về cách sử dụng các tính năng cải tiến mới

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động đối với người dùng cuối. Người dùng sẽ tự động thấy các tùy chọn bộ lọc mới sau khi quản trị viên định cấu hình.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Cloud Search.

Nguồn: LVtech