[Cần hành động] Tùy chọn Chế độ hạn chế sẽ chặn video tải lên YouTube từ ngày 20/8/2020

Tháng 8 03, 2020


Quản trị viên G Suite lưu ý!

Kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020, nếu quản trị viên bật tùy chọn cài đặt Hạn chế truy cập vào YouTube cho người dùng ở mức “Trung bình” hoặc “Nghiêm ngặt” (hiện được quản trị viên G Suite dùng để định cấu hình những video mà người dùng xem được), thì những người dùng đó sẽ không tải video lên YouTube được nữa. Những người dùng ở Chế độ không hạn chế sẽ không bị ảnh hưởng.

Sự thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức?

Kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020, nếu quản trị viên bật tùy chọn Chế độ hạn chế cho người dùng ở mức “Trung bình” hoặc “Nghiêm ngặt”, thì người dùng đó sẽ không tải video lên YouTube được nữa.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp dành cho Quản trị viên G Suite của YouTube.

Quản trị viên cần phải làm gì?

Xem xét những người dùng đang ở Chế độ hạn chế ở mức “Trung bình” hoặc “Nghiêm ngặt” trong tổ chức trước ngày 20 tháng 8 năm 2020. Để quản lý các tùy chọn cài đặt của tổ chức, vui lòng tham khảo các hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.
  2. Trên trang tổng quan Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy chuyển tới Ứng dụng > Các dịch vụ khác của Google > YouTube.
  3. Nhấp vào Cài đặt nội dung.
  4. Đánh dấu vào hộp Người dùng đã đăng nhập trong tổ chức của bạn chỉ có thể xem video bị hạn chế và video đã phê duyệt.
  5. (Không bắt buộc) Để xem các video mà tổ chức đã phê duyệt, hãy nhấp vào Xem video đã phê duyệt.
  6. (Không bắt buộc) Nếu muốn cho phép các giáo viên đã xác minh trong Lớp học phê duyệt các video trên YouTube, hãy đánh dấu vào hộp Các giáo viên đã xác minh trong Google Lớp học có thể phê duyệt video.
  7. Nhấp vào Cài đặt Quyền trên YouTube.
  8. Nhấp vào một cấp độ quyền để chọn cấp độ.
  9. (Không bắt buộc) Đặt các cấp độ quyền theo tổ chức.

LVtech luôn sẵn sàng trợ giúp

Trong trường hợp cần trợ giúp, quản trị viên vui lòng liên hệ với Bộ phận kỹ thuật G Suite của LVtech.

Trân trọng!

 

LVtech