Cập nhật Admin console về Xác minh 2 bước và SSO đối với các điều khiển SAML

Tháng 5 26, 2020


Tóm tắt:

Google đang thực hiện hai bản cập nhật trong Admin console:

Điều khiển xác minh 2 bước (2SV) mới:

Google đang cập nhật các điều khiển sử dụng để định cấu hình xác minh 2 bước trong Admin console. Quản trị viên có thể nhận thấy:

  • Phần “Cài đặt xác minh 2 bước” mới trên trang Bảo mật, quản trị viên có thể bật hoặc tắt 2SV và kiểm soát các cài đặt liên quan khác. Quản trị viên có thể tìm thấy tại Admin console > Bảo mật > Xác minh 2 bước.
  • Khả năng bật hoặc tắt đăng ký 2SV thực thi cho từng đơn vị tổ chức (OU). Trước đây quản trị viên chỉ có thể bật hoặc tắt cho toàn bộ tên miền. Sau khi được bật, các chính sách 2SV bổ sung có thể được điều chỉnh.
  • Các giao diện mới ngăn quản trị viên vô tình tự khóa tài khoản bằng cách thực thi 2SV mà không được thực thi trong 2SV.
  • Một giao diện được cập nhật và sắp xếp hợp lý.

Phần cài đặt Xác minh 2 bước mới trong Admin console

Trong phần xác minh 2 bước, quản trị viên có thể định cấu hình thực thi Xác minh 2 bước bằng OU

Phần cài đặt đăng nhập một lần mới đối với các ứng dụng SAML

Google đang thực hiện một số cập nhật cho các cài đặt sử dụng để thiết lập đăng nhập một lần đối với các ứng dụng SAML. Quản trị viên có thể nhận thấy:

  • Các cài đặt áp dụng đối với tất cả các ứng dụng SAML khi Google là Nhà cung cấp nhận dạng (IdP) hiện nằm trong phần riêng trong Cài đặt bảo mật tại Admin console > Bảo mật > Thiết lập đăng nhập một lần (SSO) đối với các ứng dụng SAML.
  • Chức năng không thay đổi nhưng quản trị viên sẽ tìm thấy trải nghiệm hợp lý hơn để quản lý chứng chỉ và tải xuống siêu dữ liệu IdP.

Phần cài đặt SSO đối với SAML mới trong Admin console

Khu vực SSO đối với SAML mới nơi quản trị viên có thể kiểm soát các cài đặt liên quan

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: tính năng đăng ký xác minh 2 bước mới sẽ được đặt thành BẬT ở cấp độ tổ chức (OU gốc) khi và chỉ khi đã thực thi 2SV đối với tổ chức trước khi lần ra mắt này, do đó không có thay đổi nào về hành vi đối với tổ chức. Sau khi ra mắt, bây giờ quản trị viên có thể thay đổi đăng ký xác minh 2 bước ở cấp độ OU. Quản trị viên cũng có thể sử dụng các nhóm ngoại lệ cho cài đặt thực thi 2SV, tương tự như cách cài đặt thực thi 2SV. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách triển khai Xác minh 2 bước.
  • Người dùng cuối: Không có tác động của người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/5/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite và Cloud Identity.

Nguồn: LVtech