Cập nhật API Google Vault để thay thế các trường Team Drives

Tháng 8 29, 2019


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã cập nhật API Vault để phản ánh việc đổi tên của nhóm “Team Drives” (Drive nhóm) thành các “shared drives” (bộ nhớ dùng chung).

Các trường mới trong API được trình bày chi tiết ở phần sau đây. Hiện tại, cả hai trường cũ và cập nhật đều khả dụng. Tuy nhiên, Google sẽ ngừng hỗ trợ các trường cũ trong API vào ngày 1/6/2020. Quản trị viên sẽ cần di chuyển bất kỳ ứng dụng nào đang sử dụng các trường bị ảnh hưởng trước ngày 1/6/2020 để đảm bảo được hoạt động tiếp tục.

Các thay đổi cụ thể đối với API:

  • Trong DriveOptions, "includeTeamDrive" được thay thế bằng "includeSharedDrive".
  • Trong HeldDriveQuery, "includeTeamDriveFiles" được thay thế bằng "includeSharedDriveFiles".
  • Trong SearchMethod, “TEAM_DRIVE”'được thay thế bằng “SHARED_DRIVE”.
  • TeamDriveInfo đã được thay thế bởi SharedDriveInfo.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên và các nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Google Vault là giải pháp tuân thủ và khám phá dữ liệu điện tử cho G Suite, cho phép khách hàng lưu giữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu của tổ chức. API có nghĩa là có thể lập trình quản lý các hoạt động khám phá dữ liệu điện tử của tổ chức. Nếu đã phát triển các ứng dụng sử dụng API, quản trị viên hoặc các nhà phát triển có thể cần thực hiện các cập nhật để đảm bảo được tiếp tục hoạt động như dự định.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tham khảo tài liệu về API Vault tại đây.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • “Shared drives” (bộ nhớ dùng chung) mới hiện đã khả dụng.
  • Google sẽ ngừng hỗ trợ các nhóm API cũ của Drive vào ngày 1/6/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech