Cập nhật giao diện quản lý Google Groups trong Admin console

Tháng 10 10, 2020


Tóm tắt:

Google đang cập nhật giao diện quản trị viên sử dụng để quản lý Google Groups for Business trong tổ chức. Cài đặt Google Groups for Business cho phép quản trị viên kiểm soát cách tạo và sử dụng Google Groups trong miền. Tất cả các cài đặt tương tự sẽ khả dụng trong giao diện mới, nhưng cấu trúc sẽ được cải tiến hỗ trợ tìm và thay đổi cài đặt dễ dàng hơn.

Ngoài ra, Google đang thêm thông tin Groups vào nhật ký kiểm tra của quản trị viên, điều này sẽ cho phép quản trị viên xem thời gian và người dùng nào đã thay đổi cài đặt.

Giao diện mới cho cài đặt Groups for Business

Thông tin Group hiện có trong nhật ký kiểm tra của quản trị viên

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên sẽ thấy giao diện mới theo mặc định khi chọn Admin console > Ứng dụng > G Suite > Groups for Business. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý Groups cho tổ chức.
  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech