Cập nhật giao diện trang ứng dụng trong Admin console

Tháng 2 18, 2020


Tóm tắt:

Google đang thực hiện các thay đổi nhỏ cho trang ứng dụng trong Admin console. Ngoài các cải tiến về hiệu suất như tải trang nhanh hơn, người dùng có thể nhận thấy những khác biệt sau khi truy cập Admin console > Ứng dụng:

  • Cài đặt đối với ứng dụng Marketplace hiện được quản lý từ các liên kết trên thẻ Ứng dụng Marketplace, thay vì trình đơn bên trái. Nhấp vào liên kết ứng dụng được liệt kê trong danh sách trắng để biết thêm thông tin hoặc “Quản lý” để kiểm soát cài đặt.
  • Liên kết đến các điều khoản dịch vụ của G Suite hiện được tìm thấy ở cuối trang ứng dụng, thay vì trên chính các thẻ.
  • Cập nhật trực quan, bao gồm văn bản rõ ràng hơn và điều hướng giao diện được cải thiện.

Xem ảnh chụp màn hình của trang mới và cũ bên dưới hoặc sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý ứng dụng trong Admin console.

Trang trung tâm ứng dụng mới trong Admin console

Trang trung tâm ứng dụng cũ trong Admin console

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Không có kiểm soát quản trị đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này không ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/2/2020.
  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/2/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech