Cập nhật kế hoạch và tài nguyên cho các thay đổi sắp tới đối với cài đặt Nhóm

Tháng 3 28, 2019


Những thay đổi mới: Dựa trên phản hồi của người dùng theo thông báo trước đây “Thay đổi cài đặt Google Groups bắt đầu từ ngày 6/5/2019”, Google đã thực hiện các thay đổi sau:

 • Các cải tiến bổ sung đối với API Cài đặt nhóm để giúp lập kế hoạch và quản lý các thay đổi (vui lòng xem thêm chi tiết bên dưới).
 • “Bài đăng theo tư cách Nhóm” sẽ là một cài đặt riêng - sẽ không được hợp nhất như đã nêu trước đây.
 • “Kiểm duyệt bài viết của thành viên mới”, sẽ vẫn là một tùy chọn để kiểm duyệt - sẽ không bị phản đối như đã nêu trước đây.
 • “Các chủ đề” sẽ được hợp nhất vào các cài đặt dữ liệu siêu nội dung.

Để giúp lập kế hoạch cho những thay đổi này, Google cũng chia sẻ Google Sheet có thể giúp xác định cài đặt mới cho một nhóm. Ngoài ra, Google thay đổi lịch trình triển khai để các cài đặt mới sẽ bắt đầu có hiệu lực trong các miền cài đặt Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 3/6, tức là sau bốn (4) tuần so với Bản phát hành nhanh.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: những tài nguyên này sẽ giúp quản trị viên hiểu rõ hơn và chuẩn bị cho những thay đổi đối với cài đặt Nhóm.

Làm thế nào để bắt đầu:

Chi tiết bổ sung

Cải thiện Group API: Vào ngày 25/3/2019, Google sẽ cập nhật API Cài đặt nhóm. Các bản cập nhật này căn chỉnh API với các thay đổi sản phẩm tạo ra (được nêu trong thông báo trước và bài đăng này, tức là rất dễ sử dụng API để chuẩn bị cho việc này. Cập nhật API bao gồm:

 • Tất cả các cài đặt sẽ được hợp nhất được hiển thị thông qua API. Điều này có nghĩa là quản trị viên có thể kiểm tra các nhóm hiện tại thông qua API và thực hiện các thay đổi để đảm bảo các cài đặt mới đạt kết quả như mong muốn.
 • Các cài đặt mới được hợp nhất sẽ hiển thị thông qua API. Điều này có nghĩa là quản trị viên có thể truy vấn các cài đặt mới được hợp nhất và đảm bảo được hiển thị như mong muốn. Lưu ý rằng chỉ có thể đọc (chẳng hạn như giá trị được suy ra) cho đến khi khởi chạy, và tại thời điểm khởi chạy cũng sẽ hỗ trợ ghi.
 • Bit mới cho vai trò tùy chỉnh. Nếu sử dụng vai trò tùy chỉnh, truy vấn API có thể trả về giá trị không chính xác. Bit mới sẽ làm nổi bật trong trường hợp một nhóm sử dụng các vai trò tùy chỉnh cho một trong các cài đặt được hợp nhất và do đó sẽ giúp xác định các nhóm yêu cầu xem xét thủ công.
 • Bit mới cho hộp thư đến hợp tác. Google sẽ trình làng một bit mới thể hiện liệu hộp thư cộng tác có được bật cho một nhóm hay không. Nếu mong muốn nhóm có chức năng hộp thư đến hợp tác (chẳng hạn như chủ đề giao việc), hãy đảm bảo rằng bit này ở giá trị đúng. Quản trị viên có thể làm điều này bằng cách kích hoạt tính năng hộp thư đến hộp tác. Lưu ý rằng tính năng hiện chỉ ở dạng “chỉ đọc” cho đến khi khởi chạy, và tại thời điểm khởi chạy, cũng sẽ hỗ trợ ghi.
 • Bit mới cho những người có thể xem nhóm: Google sẽ tiết lộ một bit mới đại diện cho nhóm sẽ được hiển thị cho ai. Cài đặt này sẽ thay thế hiển thị trong thư mục nhóm. Lưu ý rằng tính năng hiện chỉ ở dạng “chỉ đọc” cho đến khi khởi chạy, và tại thời điểm khởi chạy, cũng sẽ hỗ trợ ghi.

Xem bài đăng trên để biết thêm chi tiết về thay đổi API này và cách sử dụng.

“Bài đăng theo tư cách Nhóm” sẽ không được hợp nhất vào cài đặt của người kiểm duyệt nội dung.

Trước đây Google đã thông báo rằng cài đặt này sẽ được hợp nhất. Tuy nhiên, quản trị viên phản hồi rằng việc cài đặt rất hữu ích và nên giữ riêng biệt, vì vậy Google đang cập nhật các kế hoạch và sẽ không hợp nhất.

“Kiểm duyệt bài viết của thành viên mới”, sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

Bài viết của thành viên mới sẽ được cài đặt kiểm duyệt, được hiển thị trong API dưới dạng MODERATE_NEW_MEMBERS, sẽ tiếp tục được hỗ trợ kiểm duyệt.

Các chủ đề sẽ được hợp nhất với giá trị yếu tố siêu dữ liệu

Trước đây Google đã gợi ý rằng các chủ đề sẽ vẫn được cài đặt độc lập. Tuy nhiên, điều này bây giờ sẽ được hợp nhất như là một phần của cài đặt giá trị yếu tố siêu dữ liệu.

Bảng tính mới để giúp trực quan hóa các thay đổi

Google đã tạo ra Google Sheet này để thông tin các cài đặt mới nào đối với bất kỳ nhóm nào nếu như nhập các cài đặt hiện tại. Điều này có thể giúp kiểm tra các cài đặt sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/5/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 3/6/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech