Cập nhật thời gian di chuyển API v4

Tháng 2 17, 2020


Tóm tắt:

Đầu năm nay, Google đã tuyên bố ngưng API Sheets v3. Vào thời điểm đó, Google đã thông báo rằng người dùng cần phải di chuyển bất kỳ ứng dụng nào được xây dựng trên API v3 sang API v4 trước ngày 3/3/2020 để đảm bảo vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Google đã mở rộng thời gian hỗ trợ các nhà phát triển thêm thời gian để di chuyển các ứng dụng:

  • Bắt đầu từ ngày 9/4/2020, phạm vi của bảng tính và bảng tính.chỉ đọc không còn có thể được sử dụng để liệt kê một bảng tính người dùng trong API v3.
  • Vào ngày 30/9/2020, phần còn lại của API v3 sẽ bị tắt.

Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi ứng dụng, hãy xem hướng dẫn di chuyển.

Nguồn: LVtech