Cập nhật thời gian gia hạn để giải quyết vi phạm chính sách trên thiết bị iOS được quản lý

Tháng 12 12, 2023


Tính năng mới:

Việc đảm bảo chỉ những ứng dụng được quản lý mới có thể truy cập thông tin nhạy cảm là điều quan trọng đối với vấn đề bảo mật. Hiện tại, khi quản trị viên thực hiện thay đổi chính sách đưa đến ứng dụng chuyển từ không được quản lý sang được quản lý, nếu phát hiện vi phạm chính sách, người dùng sẽ có thời gian gia hạn 24 giờ để tuân thủ thay đổi. Sau thời gian gia hạn này, người dùng sẽ mất khả năng truy cập vào tài khoản Google Workspace.

Kể từ hôm nay, Google đang điều chỉnh một số thành phần về cách thức hoạt động của thời gian gia hạn này nhằm tăng cường sự tuân thủ và ngăn chặn hành vi gian lận vô ý. Đặc biệt:

 

Thời gian gia hạn

Tình huống

Bước tiếp theo

Không có

  • Vi phạm chính sách ứng dụng được quản lý được phát hiện trong quá trình đăng ký thiết bị.

- Những ứng dụng vi phạm chính sách ứng dụng được quản lý được phát hiện sau 24 giờ kể từ thời điểm quản trị viên thay đổi chính sách.

Người dùng sẽ được nhắc cài đặt ứng dụng từ ứng dụng Chính sách thiết bị của Google dành cho iOS, nếu không họ sẽ mất quyền truy cập vào Google Workspace.

Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

24 giờ

Hành vi vi phạm chính sách ứng dụng được quản lý của một ứng dụng được phát hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm quản trị viên thay đổi chính sách.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Việc cải thiện các biện pháp bảo vệ này giúp đảm bảo rằng chỉ những ứng dụng được quản lý mới có thể truy cập thông tin nhạy cảm của tổ chức. Nếu ứng dụng được quản lý không đáp ứng các yêu cầu của chính sách truy cập do quản trị viên đặt ra thì quyền truy cập của ứng dụng được quản lý vào dữ liệu Workspace sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi người dùng thực hiện các bước thích hợp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Frontline Starter và Frontline Standard, Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus; Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus và Cloud Identity Premium.

Nguồn: LVtech