Cập nhật trải nghiệm xuất dữ liệu của tổ chức

Tháng 12 21, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu các chức năng mới để xuất dữ liệu của tổ chức, giúp khách hàng linh hoạt hơn trong việc quản lý nhu cầu xuất dữ liệu của tổ chức. Những thay đổi này bao gồm tùy chọn để:

  • Xuất nội dung do người dùng tạo theo đơn vị tổ chức

  • Xuất nội dung do người dùng tạo theo nhóm

Bản cập nhật này khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Trước đây, việc xuất dữ liệu bị giới hạn đối với toàn bộ nội dung do người dùng tạo. Tuy nhiên, đôi khi người dùng cần trải nghiệm mượt mà hơn để quản lý quá trình xuất dữ liệu, đặc biệt là khi nhu cầu kinh doanh và tuân thủ tiếp tục phát triển. Bằng cách cung cấp các công cụ xuất linh hoạt và chi tiết hơn, khách hàng có thể truy xuất dữ liệu cụ thể khi cần thiết.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/12/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech