Cập nhật về tắt cài đặt API quản trị GData

Tháng 11 05, 2018


Năm ngoái, Google đã thông báo sẽ tắt API cài đặt quản trị GData vào ngày 31/10/2018. Như đã thông báo trước đó, các tính năng sau sẽ bị tắt hoặc bị thay thế:

API cài đặt

Điểm cuối

Thay đổi (nếu có)

Cài đặt chung

/defaultLanguage

Directory API: Customers

/organizationName

Directory API: Customers

/currentNumberOfUsers

không thay thế / ngưng

/maximumNumberOfUsers

không thay thế / ngưng hỗ trợ

Cài đặt tài khoản

/accountInformation/supportPIN

không thay thế / ngưng hỗ trợ

/accountInformation/customerPIN

không thay thế / ngưng hỗ trợ

/accountInformation/adminSecondaryEmail

Directory API: Customers

/accountInformation/edition

không thay thế / ngưng hỗ trợ

/accountInformation/creationTime

Directory API: Customers

/accountInformation/countryCode

Directory API: Customers

Cài đặt hiển thị

Tất cả các điểm cuối

không thay thế / ngưng hỗ trợ

Cài đặt xác minh

Tất cả các điểm cuối

không có thay thế nào từ Google / bất kỳ API xác minh tên miền công khai nào có thể được sử dụng

Cài đặt đăng nhập một lần (SSO) và các tính năng cài đặt định tuyến và cổng nối chưa tắt

Google vẫn đang nỗ lực thay thế các tính năng sau:

Vui lòng theo dõi Cập nhật G Suite để tìm hiểu về các tính năng thay thế này khi khởi chạy. Lưu ý rằng Google sẽ tiếp tục hỗ trợ các tính năng này trong ít nhất 12 tháng sau khi các tính năng thay thế được khả dụng.

Nguồn: LVtech