Cập nhật xác thực Calendar Interop với OAuth 2.0

Tháng 7 07, 2020


Tóm tắt:

Google bật hỗ trợ xác thực OAuth 2.0 cho Google Calendar Interop với Microsoft Exchange Online (Microsoft 365).  Calendar Interop là một tính năng cho phép người dùng đồng bộ hóa các sự kiện và tính khả dụng giữa Calendar Interop và Exchange Online.

Hiện tại, khả năng tương tác đã khả dụng thông qua Xác thực cơ bản. Microsoft có kế hoạch ngừng hỗ trợ sử dụng Xác thực cơ bản để truy cập Exchange Online vào ngày 13/10/2020. Điều này chỉ ảnh hưởng đến Microsoft Exchange Online (Microsoft 365), chứ không ảnh hưởng đến việc triển khai Exchange tại chỗ. Nếu người dùng sử dụng Exchange Online, nên cập nhật xác thực để sử dụng OAuth 2.0 trước ngày 13/10/2020 để đảm bảo khả năng tương tác không bị gián đoạn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: nếu hiện đang sử dụng Xác thực cơ bản, quản trị viên phải thiết lập OAuth 2.0. Quản trị viên sẽ không được chuyển đổi tự động. Quản trị viên có thể thiết lập tại Admin console > Ứng dụng > G Suite> Cài đặt cho Lịch > Quản lý Lịch interop. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Lịch interop.
  • Người dùng cuối: không thay đổi chức năng người dùng cuối.

Thiết lập lịch OAuth 2.0 trong Admin console

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 23/6/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech