Cấp quyền truy cập nhận thức ngữ cảnh nâng cao vào Google Workspace trong Admin console

Tháng 11 05, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể định cấu hình tùy chỉnh cấp độ truy cập nhận thức ngữ cảnh (CAA) bằng cách sử dụng các thuộc tính nâng cao trực tiếp từ Admin console. Quản trị viên có thể sử dụng các tính năng nâng cao hơn như giới hạn ngày/giờ, độ mạnh thông tin xác thực, thuộc tính trình duyệt Chrome hoặc xác thực ChromeOS cũng như các tín hiệu của bên thứ ba thông qua các đối tác của BeyondCorp Alliance.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Việc cung cấp nhiều thuộc tính hơn và cho phép thiết lập và quản lý các cấp độ truy cập nâng cao trong Admin console giúp đảm bảo cấu hình Google Workspace dễ dàng hơn và an toàn hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Màn hình bảng điều khiển dành cho quản trị viên để tạo cấp độ truy cập

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard  và  Education Plus. Cũng khả dụng đối với Cloud Identity Premium. 

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic, Business và Cloud Identity Free customers.

Nguồn: LVtech