Chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Managed Play để tiếp tục thực hiện cài đặt các ứng dụng G Suite trên thiết bị Android

Tháng 7 14, 2018


Xin chào quản trị viên!

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, quản trị viên phải chấp nhận Điều khoản dịch vụ (TOS) của Managed Google Play mới sử dụng được tính năng tự động cài đặt các ứng dụng Android.

Quản trị viên phải làm gì để chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Managed Play?

Quản trị viên chỉ cần thực hiện 3 bước sau đây để chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Managed Play:

  • Đăng nhập bằng tài khoản người dùng cấp quản trị của tổ chức và nhấp vào nút bên dưới để xem Điều khoản dịch vụ
  • Chọn "Tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận dành cho quản trị viên Google Play." ở cuối thỏa thuận này
  • Nhấp vào Chấp nhận

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Tổ chức của quý vị trước đó đã bật tính năng tự động cài đặt các ứng dụng G Suite dành cho Android trên thiết bị Android. Các ứng dụng Gmail, Drive và Lịch sẽ được cài đặt tự động trong quá trình đăng ký thiết bị Android mới.

Vì tổ chức của quý vị chưa chấp nhận Điều khoản dịch vụ nên Google đã vô hiệu hóa tính năng này. Do đó, tại thời điểm này, các ứng dụng Gmail, Drive và Lịch chưa được cài đặt trong quá trình đăng ký thiết bị Android mới. Để đảm bảo khả năng sử dụng liên tục của những ứng dụng này trên các thiết bị Android mới đăng ký, vui lòng chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Managed Play ngay khi có thể.

Điều này sẽ có ảnh hưởng gì đến người dùng cuối?

Nếu tổ chức không chấp nhận Điều khoản dịch vụ, thì các thiết bị Android mới đăng ký của người dùng sẽ không nhận được các ứng dụng G Suite trong quá trình đăng ký nữa và người dùng cuối sẽ phải tự cài đặt các ứng dụng này trực tiếp từ Google Play theo cách thủ công sau khi đăng ký.

Trân trọng!

LVtech

========================

Hello Administrator,

Starting on May 15, the acceptance of the Managed Google Play Terms of Service (TOS) is required to provide automatic installation of Android apps.

How do I accept the Managed Play TOS?

Acceptance of the Managed Play TOS only takes three clicks:

  • Log in with your organization’s Super Administrator account and click the button below to view the TOS
  • Check “I have read and agree to the Google Play admin agreement.” at the bottom of the agreement
  • Click Accept

CLICK HERE TO VIEW THE TOS

Your organization {DomainName} has previously enabled the automatic install of G Suite Android apps on Android devices. Gmail, Drive, and Calendar were automatically installed during enrollment of new Android devices.

Because your organization {DomainName} has not yet accepted the TOS, we have disabled this functionality, and at this time, Gmail, Drive, and Calendar are not installed during enrollment of new android devices. To ensure the continued availability of these apps on newly enrolled Android devices, please accept the Managed Play TOS as soon as possible.

What impact will this have on my end-users?

If the TOS are not accepted by your organization, newly enrolled Android devices of your users will not receive the G Suite apps any more as part of the enrollment process, and end users will have to manually install the applications themselves after enrollment directly from Google Play.

Sincerely,


LVtech